Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK

 

Doporučená literatura pro studenty v jazyce českém

 

Kapras J., Kohoutová M., Otová B.: Kapitoly z lékařské biologie a genetiky I. Karolinum Praha, 1996.

Soukupová M., Soukup F.: Kapitoly z lékařské biologie a genetiky II. Karolinum Praha, 1998

Kapras J., Kohoutová M.: Kapitoly zlékařské biologie a genetiky III. Karolinum, Praha 1999

Kapras J. a kol.: Kontrolní otázky biologie a lékařská genetika. Triton 1999

Kotlas J. a kol.: Návody a úkoly k praktickým cvičením z lékařské biologie a genetiky. Karolinum, Praha 2000

Štípek S.: Stručná biochemie uchování a exprese genetické informace. H+H Praha, 1993.

Michalová K.: Vybrané kapitoly z cytogenetiky člověka. H+H Praha, 1992

Goetz P. a kol.: Kapitoly z lékařské biologie 1. H+H Jinočany, 1994.

Nečas a kol.: Biologie. 2. přeprac. vydání, Avicenum, Praha 1989.

Ferák V., Sršeň Š.: Genetika člověka. 2. přeprac. vydání, Bratislava 1990.

Rozsypal S.: Úvod do molekulární biologie I, II, 1996.

Sršeň Š., Sršňová K.: Základy klinickej genetiky. 2. prepr. a rozšířené vydání. Osveta Martin, 1995.

Otová B., Soukup F., Kapras J., Vymlátil J., Topinková E.: Biologie člověka pro bakalářské studium na lékařských fakultách. Karolinum Praha 1997.